EN
Предвид удължаването на сроковете на мораториума на БНБ за разсрочване на задължения поради пандемията, бихме искали да ви информираме за конкретните стъпки, които клиентите на ДСК Лизинг могат да предприемат за да кандидатстват за разсрочване на задължения по лизинг.

Кой може да се възползва от мерките?

От мерките могат да се възползват наши клиенти, които отговарят на следните условия:
 • Физически или юридически лица, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си по сключени договори за финансов лизинг.
 • Физически или юридически лица, които редовно са погасявали или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване.
 • Лизингополучателите (физически или юридически лица) следва да изявят изрично желание да се възползват от предлаганите облекчения чрез подаване на "Заявление за отсрочване на задължения чрез предоставяне на гратисен период във връзка с извънредното положение причинено от COVID – 19".
 • Всяко заявление ще бъде разгледано индивидуално и ще премине през процес по одобрение от ДСК Лизинг.

В какво се изразява отсрочването на задължения?
 • Клиентите на ДСК Лизинг могат да се възползват от гратис по главницата на лизинга за период от три, шест или девет месеца.
 • Искания се подават в срок до 23 март 2021 г.;
 • Срокът за одобрение на тези искания – до 31 март 2021 г.;
 • Крайният срок за отсрочване на задължения на клиентите е до 31 декември 2021 г., но за не повече от 9 месеца.

Как може да се кандидатства за отсрочване на задължения?

Може да кандидатствате за отсрочване на задължения, като попълните своето заявление и го изпратите на: contact@otpleasing.bg

Как ще разбера дали съм одобрен?
 • След подаване на Заявлението, то ще бъде разгледано от ДСК Лизинг и на всеки клиент ще бъде върната информация при одобрение, лично - по имейл или телефон.
 • За да влезе в сила гратисният период, на клиента ще бъде предложено за подпис Допълнително споразумение към договора за лизинг с одобрените параметри.

Задължения, които остават извън правилата за отсрочване:
 • Гратисният период се отнася за главницата по договора, а лихвата по договора остава дължима.
 • Застраховки, данъци и всички други разходи, свързани с ползването на актива и дължими по договор, се плащат стандартно при падеж.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение поради COVID-19 и настоящия труден момент, за нас е важно да Ви подкрепим.

ДСК Лизинг се присъединява към Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение. В подкрепа на нашите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, въвеждаме облекчаващи мерки за отсрочване и уреждане на задължения.

Ако имате или очаквате да имате затруднения при погасяване на своите лизингови задължения, може да се запознаете с мерките и условията за облекчаване на задължения, описани по-долу.


Кой може да се възползва от мерките?

От мерките могат да се възползват наши клиенти, които отговарят на следните условия:
 • Физически или юридически лица, които имат или очакват да имат затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключени договорни отношения с ДСК Лизинг за финансов лизинг и удостоверят документално, че тези затруднения са свързани с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение.
 • Физически или юридически лица, които към 1-ви март 2020 г. нямат задължения с просрочие повече от 90 дни.
 • Лизингополучателите (физически или юридически лица) следва да изявят изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани чрез подаване на „Заявление за отсрочване на задължения чрез предоставяне на гратисен период във връзка с извънредното положение причинено от COVID – 19“.
 • Всяко заявление ще бъде разгледано индивидуално и подлежи на одобрение от ДСК Лизинг.

В какво се изразява отсрочването на задължения?
 • Клиентите на ДСК Лизинг могат да се възползват от гратис по главницата на лизинга за период от 3 месеца или 6 месеца. Този период може да започне не по-рано от месец април 2020 г. и трябва да приключи не по-късно от месец декември 2020 г.
 • Клиенти, които имат остатъчна стойност (последна вноска) по лизинговия договор по-голяма от 20%, може да кандидатстват за период на отсрочване на задължения, но при одобрение на такъв, няма да има удължаване на срока на договора.
 • Срокът на договора за финансов лизинг за клиентите с остатъчна стойност (последна вноска до 20%), които ще се възползват от отсрочване на задълженията, ще се удължи със съответния период на одобрения гратис, но с не повече от 6 месеца.

Как може да се кандидатства за отсрочване на задължения?

Може да кандидатствате за отсрочване на задължения, като попълните своето заявление и го изпратите на: contact@otpleasing.bg

Как ще разбера дали съм одобрен?
 • След подаване на Заявлението, то ще бъде разгледано от ДСК Лизинг и на всеки клиент ще бъде върната информация относно одобрението лично - по имейл или телефон.
 • За да влезе в сила гратисният период, на клиента ще бъде предложено за подпис Допълнително споразумение към договора за лизинг с одобрените параметри.

Задължения, които остават извън правилата за отсрочване:
 • Гратисният период се отнася за главницата по договора, а лихвата по договора остава дължима.
 • Застраховки, данъци и всички други разходи, свързани с ползването на актива и дължими по договор, се плащат стандартно при падеж.

Уважами клиенти,

централният офис в София на „ДСК Лизинг“ АД и неговите дъщерни дружества „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД, „ДСК Оперативен лизинг“ ЕООД и „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД, са на нов адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“, № 73, ет. 4. /сградата на „ЕКСПРЕСБАНК“ АД срещу централата на НОИ/.

Работното ни време остава същото(всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч), както телефоните за контакт и електронните адреси. Повече инофрмация за това как да се свържете с нас и къде да ни намерите, ще откриете в секцията За контакт.

Уважами клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 17.06.2019 г. „ДСК Лизинг“ АД, „ДСК Ауто лизинг“ ЕООД, „ДСК Оперативен лизинг“ ЕООД и „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД, ще бъдат на нов адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“, № 73, ет. 4. /сградата на „ЕКСПРЕСБАНК“ АД/.

Телефоните за контакт и електронните адреси, посочени в сайта на дружеството www.dskleasing.bg остават непроменени.

Ще се радваме да Ви посрещнем в новия ни офис!

На 15 януари 2019 г., „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и притежаваните от него местни дъщерни дружества - „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ и „Регионален фонд за градско развитие“.

Това събитие бележи създаването на най-голямата и силна лизингова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. След приключване на процеса на интеграция между двете лизингови дружества, новата организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, ще бъде първа по брой обекти в клоновата мрежа и по размер на кредитния портфейл в България.

Във връзка с промяната на собствеността „Сосиете Жинерал Експрес банк“ АД промени наименованието си на „Експрес банк“ АД, а дъщерното й дружество „Сожелиз България“ на „ОТП Лизинг“ ЕООД. По време на интеграционния период „ДСК Лизинг“ АД и „ОТП Лизинг“ ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица, съответно клиентите на всяка от двете институции ще продължат да бъдат обслужвани както досега. В тази връзка всички клиенти на „ДСК Лизинг“ АД могат да се обръщат към Центъра за обслужване клиенти на номер 0700 18 181, а клиентите на „ОТП Лизинг“ ЕООД - на тел. 02/937 04 55.

Уверяваме Ви, че в бъдеще ще получавате навременна и точна информация от нас за основните моменти, свързани с придобиването и всякакви промени в двете дружества. Поемаме ангажимент процесът на интеграция да протича плавно и удобно за Вас, нашите уважавани клиенти.

Повече информация за придобиването и интеграцията на двете банки и дъщерните им дружества може да намерите тук.

Благодарим Ви, че сте наш клиент! Уверени сме, че ще продължим да предоставяме още по-качествено обслужване и да отговаряме на Вашите очаквания.